นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม 

บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นทราบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า หรือ อาจเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณ ก่อนเข้างาน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของท่าน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่าน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรืออีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่าน และอาจรวมถึง ข้อมูลการชำระเงินเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ ข้อมูลบัตรเครดิต 

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนจัดทำรายชื่อ ผู้เข้าร่วมและการยืนยันสิทธิของท่าน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่านระหว่างการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านไว้ตลอดการจัดกิจกรรม และเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เพื่อประโยชน์ ในการประเมินผล การจัดกิจกรรม, การตรวจสอบและจัดทำสถิติหรือรายงานการจัดกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กฎหมายต่างๆ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นกรอบระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย 

ในระหว่างกิจกรรม บริษัทจะดำเนินการเก็บภาพไม่ว่าจะในลักษณะของภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของ ท่านผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในลักษณะของภาพบรรยากาศ และอาจมีภาพถ่ายระยะใกล้ เพื่อนำภาพดังกล่าวไปประกอบ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือ ผ่านช่องทางสื่ออื่น ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพของท่าน ท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ ของท่านได้ที่พนักงานของบริษัททราบ ณ จุดลงทะเบียน หรือสามารถแสดงเจตนา อย่างชัดเจน ในการปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการ ในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และบริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก โดยตรงเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม หรือหน่วยงานราชการที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้ บังคับของคำสั่งหรือคำพิพากษาของ หน่วยงานดังกล่าว 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิ ของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, ขอสำเนา, ขอปรับปรุงข้อมูล, ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล, ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อ หมดความจำเป็นได้  

โดยติดต่อมาที่: 02-114-1526 หรือ อีเมล์: support@estelle.life 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button