นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน 

เพื่อให้ บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านผู้สมัครได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกัน จะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล 

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจาก (1) ท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครงาน, ประวัติย่อ (Resume), การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรือ (2) อาจได้รับ ข้อมูลการสมัครงานหรือประวัติการทำงานของท่านจากผู้ให้บริการจัดหางาน หรือผู้แนะนำอื่น ๆ ที่ท่านอาจ ให้สิทธิหรือให้ความยินยอม แก่บุคคลดังกล่าว ในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการรับสมัครงาน และ (3) อาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลความสนใจหรือทักษะอื่น ๆ ของท่าน พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ของท่านและในบางกรณีที่ท่านให้ความยินยอม อาจรวมถึง ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลประวัติอาชญากรรมของท่าน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและ ความเหมาะสมของท่านและตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร 

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ, รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร (3) การติดต่อประสานงานกับท่าน ระหว่างกระบวนการ รับสมัครงาน และ (4) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่าน ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในเครือ อาจมีตำแหน่งงานที่ว่าง และเหมาะสมกับท่านในอนาคต 

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

โดยหลักการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่ เป็นกรณีที่จำเป็น ซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน กระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น ที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจมี ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการรับสมัครงานของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่าน ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว 

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่ บริษัทในทันที บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อการดำเนินกระบวนการ รับสมัครงานของบริษัท ซึ่งโดยหลักการบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อ ขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, ขอสำเนา, ขอปรับปรุงข้อมูล, ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล, ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้  

โดย ติดต่อมาที่: 02-114-1526 หรือ อีเมล์: support@estelle.life 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button