นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของการบันทึกภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด ในฐานะเจ้าของห้อง 5A เลขที่ 15 อาคาร 33 SPACE ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ทราบว่า ทางสถานที่ได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ไว้ภายใน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และของท่าน ผู้เข้ามาภายในสถานที่ ทั้งนี้ ด้วยระบบ การทำงานของ CCTV กล้องอาจจับภาพใบหน้าของท่านได้ ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ ด้วยภาพถ่ายใบหน้า ของท่านดังกล่าว ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสถานที่ จึงมีจุดประสงค์ในการแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของการบันทึกภาพจาก CCTV ฉบับนี้เพื่อให้ท่านทราบและให้ความยินยอม 

หากท่านเข้ามาภายในสถานที่ซึ่งติดตั้งระบบ CCTV นี้ ทางเจ้าของสถานที่จะถือว่าท่านให้ความยินยอม ในการดำเนินการระบบ CCTV ซึ่งอาจมีการเก็บ, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว กล่าวคือ ภาพถ่ายใบหน้า ของท่านแล้ว ทั้งนี้ ทางเจ้าของสถานที่จะเก็บบันทึกข้อมูลจาก CCTV เป็นระยะเวลา 30 วัน โดย จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะ เพื่อจุดประสงค์ ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และผู้เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น 

เจ้าของสถานที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณี (ก) จำเป็นเพื่อการใช้สิทธิ เรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) จำเป็นเพื่อการใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องหรือการ ป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าของสถานที่ หรือ (ค) เป็นกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือเป็นการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น 

ทั้งนี้ เจ้าของสถานที่เคารพสิทธิที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง พร้อมทำสำเนา, สิทธิในการขอยกเลิกความยินยอม หรือ สิทธิในการขอลบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหากเป็นกรณีที่ท่านใช้สิทธิ 
ดังกล่าว เจ้าของสถานที่จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดการติดต่อ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ 

รายละเอียดการติดต่อ 

อีเมล์: support@estelle.life 

เบอร์: 02-114-1526 

ที่อยู่: 15 อาคาร 33 SPACE ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button