นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การติดต่อบริษัท 

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายัง บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อการติดต่อขอใบเสนอราคาหรือขอความ ช่วยเหลือ, สนับสนุน, การถามคำถาม หรือการร้องเรียนให้คำติชมใด ๆ แก่บริษัทผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อ รับทราบว่าบริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องเก็บ, รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้และเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อบริษัทจะ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน เพื่อการให้บริการให้ข้อมูล ตามที่ท่านอาจติดต่อมายังบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ (ก) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล (ข) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์, และอีเมล (ค) ข้อมูลทางเทคนิค ในการระบุตัวตน อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่าง ๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน (ท่านสามารถศึกษานโยบาย คุกกี้ของบริษัทได้ที่ www.estelle.life) รวมถึง (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการ ติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่บริษัท ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อ จุดประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถาม, การส่งข้อมูลหรือ การจัดการข้อร้องเรียน, การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ) 
  1. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
  1. การวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบ กระบวนการ กลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ ความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณี (ก) เพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่ง หรือคำพิพากษาของหน่วยงานราชการบริษัทอาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม 

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าว เป็นระยะตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, ขอสำเนา, ขอปรับปรุงข้อมูล, ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล, ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น ได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้  

โดยติดต่อมาที่: 02-114-1526 หรือ อีเมล์: support@estelle.life 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button