นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  

คณะกรรมการของ บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด ในฐานะนายจ้างของพนักงาน (“บริษัท“) ออกประกาศบริษัทเรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ของพนักงานขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท พึงรับทราบเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงานที่บริษัทดำเนินการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ภายใต้ประกาศฉบับนี้ พนักงาน หมายความรวมถึง กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, บุคลากรภายในอื่น และลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน (“พนักงาน“) 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศบริษัทเรื่องนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน” และ ให้มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่บริษัทประกาศเป็นต้นไป 

2. บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานหรือการให้การคุ้มครองแรงงานหรือ สวิสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที เมื่อประกาศ 

3 บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ (ก) จากพนักงานโดยตรง (ข) จากผู้ให้บริการภายนอกที่ บริษัทอาจว่าจ้างเพื่อให้สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานแก่ พนักงานหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือ (ค) จากการรวบรวมและ ประเมินผลด้วยดุลพินิจของบริษัท ในฐานะนายจ้าง ระหว่างการว่าจ้างงาน ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ที่บริษัทกำหนด 

4 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผล ได้แก่ 

4.1 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนพนักงานโดยตรง อาทิ ชื่อนามสกุล, เลขที่และสำเนาบัตรประจำประชาชน, อายุ, สัญชาติ, วันเกิด รวมถึงประวัติแสดงคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งท่านได้ให้ตามแบบฟอร์มการรับสมัครงาน และสัญญาจ้างแรงงาน 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ 

4.3 ข้อมูลการชำระเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคาร, ประวัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ รวมถึงเงินเดือน, เลขที่ประกันสังคม รายละเอียดประกันสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆ และ รายละเอียดการใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานดังกล่าว (ถ้ามี) 

4.4 ข้อมูลประวัติการทำงานและการฝึกอบรมต่างๆ เช่น ประวัติการเข้าทำงาน, ประวัติการลาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการบันทึกโดยระบบบันทึกการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ และจากแบบประเมินความสามารถและการวัดผลต่าง ๆ 

4.5 ในกรณีได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงาน อาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและ/หรือแบบจำลองใบหน้าของพนักงาน ข้อมูลสุขภาพ (ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลการสุ่มตรวจโรคหรือสารเสพติด และใบรับรองแพทย์หรือใบเบิกค่ารักษาพยาบาล) ประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

4.6 อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทเพื่อการประเมิน, วิเคราะห์, บริหารจัดการ และจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่บริษัทอาจจัดให้แก่ท่าน 

4.7 นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยตรงแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิกในครอบ ครัวของพนักงาน ดังนั้นบริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บ, รวบรวม, และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของ สมาชิกครอบครัวของพนักงาน ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรณี ได้รับความยินยอมและจำเป็นสำหรับ การให้สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของบุคคลนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้ให้ข้อมูลของสมาชิกดังกล่าว บริษัทจะถือว่าพนักงานให้การรับประกันว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ได้แจ้งความจำเป็นในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ ขอความยินยอม จากสมาชิกดังกล่าวโดยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

5 ภายใต้กรอบ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน (2) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ หมายเพื่อการคุ้มครอง แรงงานและอื่น ๆ รวมถึง (3) การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ระบุไว้ ดังนี้ 

5.1 เพื่อการประเมินความเหมาะสมในการจ้างแรงงาน และ/หรือการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน และนโยบายการให้สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทอาจทบทวนปรับปรุงได้ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายค่าแรงงานและสวัสดิการผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการจ้างงานให้แก่พนักงาน 

5.2 เพื่อการติดต่อประสานงานกับพนักงานตลอดระยะเวลาการว่าจ้างงาน 

5.3 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในฐานะนายจ้าง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ในการชำระภาษีอากร, การจัดทำทะเบียนพนักงาน, การประกันสังคม, การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและการดูแลอาชีวอนามัยของแรงงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ 

5.4 เพื่อการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละราย ในการประเมิน ปรับเงินเดือนหรือตำแหน่งให้แก่พนักงานดังกล่าว หรือใช้ในการบังคับมาตรการลงโทษต่อพนักงานที่อาจปฏิบัติ ไม่สอดคล้อง หรือละเมิดหน้าที่การจ้างงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน หรือประกาศแรงงานอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการ ใช้สิทธิของบริษัท ในฐานะนายจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 

5.5 เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของบริษัทที่อาจมีต่อพนักงานในการฟ้องร้องคดีหรือการป้องกันการฉ้อโกงบริษัท สำหรับการลงโทษต่อพนักงานดังกล่าว หรือเพื่อการประเมินคุณสมบัติการ สมัครงานในอนาคตของพนักงานดังกล่าว 

5.6 กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะ บริษัทอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ท่านให้ความยินยอมไว้ 

6 บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างแรงงานของพนักงานแต่ละคน และตลอดระยะเวลาที่จำเป็นซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาตามกรอบระยะเวลาในกฎหมาย นอกจากนี้เพื่อประโยชน์ใน การปกป้องสิทธิของบริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมตามกำหนดอายุความ 10 ปี หลังจากหมดหน้าที่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว 

7 เพื่อประโยชน์ในการให้การคุ้มครองแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน บริษัทอาจ มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้แก่บุคคล ดังนี้ 

7.1 ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหรือที่ได้ทำสัญญากับบริษัทเพื่อให้สนับสนุน การปฏิบัติ หน้าที่นายจ้าง ในการจัดสรรสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของพนักงาน เช่น ผู้ให้บริการประกันกลุ่ม, ผู้ให้บริการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หรือให้บริการพัฒนาบุคลากร (HRD) หรือผู้ให้บริการ สนับสนุนด้านอื่น ๆ โดยจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้สัญญาการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น 

7.2 กรณีที่บริษัทมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กรมสรรพากรหรือ สำนักงานประกันสังคม หรือเปิดเผยกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงาน ราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) โดยบริษัทจะ ดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น 

7.3 ในกรณีได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงานบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บุคคลอื่นตามที่ พนักงานระบุและแจ้งให้บริษัททราบ 

8 บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงการใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบเพื่อรักษาความลับและ ความปลอดภัย ของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่พนักงานคนใดมีสิทธิเข้าถึงหรือดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใด พนักงานดังกล่าวยอมรับ และรับทราบหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยรับประกันชดเชยและชดใช้ให้แก่ บริษัทกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ แก่บริษัทจากความบกพร่องในการดำเนินงานตามหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงานดังกล่าว 

9 บริษัทประกาศยืนยันสิทธิตามกฎหมายของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

9.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

9.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

9.3 สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

9.4 สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม 

9.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าว หมดความจำเป็น 

9.6 สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่พนักงานเคยให้ไว้ 

บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของพนักงานให้ทราบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ พนักงานสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ที่ 

รายละเอียดการติดต่อ 

อีเมล์: support@estelle.life 

เบอร์: 02-114-1526 

ที่อยู่: 15 อาคาร 33 space ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button