Our Strategy

ยกระดับให้ทีมการตลาด และฝ่ายขายของคุณ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการ Outsource Telemarketing ของเรา

ด้วยรูปแบบการทำงานที่เน้นการให้ประสบการณ์ที่ดีเลิศแก่ลูกค้าขององค์กร

Working Process

Goal

รับฟังข้อมูลทั้งหมด
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ร่วมกับลูกค้า

Survey

สำรวจข้อมูลเชิงลึก
ของธุรกิจ คู่แข่ง
สินค้าและตลาด

Strategy

วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสร้างกลยุทธ์
การให้บริการที่เหมาะสม

Implement

เริ่มปฏิบัติงานโดยมีการ
ควบคุมคุณภาพ
ตลอดการทำงาน

Feedback

รวบรวมฟีดแบคการทำงาน
ข้อมูลต่างๆ กลับไปยังลูกค้า
เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ต่อไป
Call Now Button