นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า 

บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือ คู่สัญญาภายใต้สัญญาให้บริการ หรือจัดส่งสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งกับท่านในฐานะคู่ค้า (“คู่ค้า”) มีจุดประสงค์ จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัทรับทราบเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง กับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่บริษัทมีและจะดำเนินการ 

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจัดทำสัญญาและการ ประมวลผลข้อมูลที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ แจ้งประกาศผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ที่บริษัทมีกับคู่ค้า โดยประกาศนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่จะได้รับการประมวลโดยบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ได้แก่ (1) ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ, ข้อมูลบัตรประจำประชาชน รวมถึงข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทร, อีเมล (2) ข้อมูลการชำระเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคาร, ประวัติการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ โดยคู่ค้ารายนั้น ๆ และ (3) ข้อมูลประวัติการทำงาน และแบบประเมินความสามารถและการวัดผลต่าง ๆ รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของคู่ค้า หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งคู่ค้าอาจนำส่งหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีกับคู่ค้า 

ในกรณีที่คู่ค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายใต้การคุ้มครองของคู่ค้าให้แก่บริษัท รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง รายชื่อที่ปรึกษาหรือทีมงาน รายชื่อของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่คู่ค้าต้องการให้บริษัทจัดส่งสินค้า หรือให้บริการต่อให้ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะถือว่าคู่ค้าดังกล่าวรับประกันสิทธิโดยสมบูรณ์ ในการส่งต่อและเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว และบริษัทย่อมมีสิทธิ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านรวมถึงของบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัท อาจได้รับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ เพื่อ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่ลงนามกับบริษัท ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับคู่ค้า รวมถึงการประเมินความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานของคู่ค้าเพื่อการคำนวณค่าตอบแทนให้แก่คู่ค้าแต่ละราย (2) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท โดยเฉพาะการทำบัญชีและชำระภาษีรวมถึง (3) การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เมื่อต้องดำเนินการ บังคับสิทธิต่อคู่ค้าที่อาจปฏิบัติไม่สอดคล้อง หรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการปกป้องสิทธิ ในการฟ้องร้องคดีหรือการป้องกัน การฉ้อโกงบริษัท 

บริษัทประกาศกำหนดเงื่อนไขการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัท อาจมีกับคู่ค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของบริษัทภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามกำหนดอายุความ เพื่อการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ ของบริษัทในกรณีเกิดข้อพิพาทต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 5 ปีปฏิทิน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีและบัญชีหรือกฎหมายอื่นๆ บริษัทมีความจำเป็นต้อง รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่ค้าไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด 

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ (1) เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือ, บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและ ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น และ (2) เปิดเผยตามหน้าที่ที่บริษัทมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐต่าง ๆ หรือเป็นการเปิดเผยกรณีที่บริษัท อยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง, การใช้ การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เพื่อรักษา ความลับและความปลอดภัย ของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, ขอสำเนา, ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล, ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็น ได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้  

โดยติดต่อมาที่: 02-114-1526 หรือ อีเมล์: support@estelle.life 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button