นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้ บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท“) สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการเสนอราคาแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษา ข้อมูลทั้งหมด ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล 

ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือตัวแทน ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาของบริษัทของท่านจากท่านโดยตรง ตามข้อมูลในใบเสนอราคา, การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่น ที่อาจให้คำแนะนำท่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลคุณสมบัติประวัติ การทำงาน หรือทักษะอื่น ๆ ของท่าน 

ในบางกรณีที่อาจต้องมีการจัดทำเอกสารประมูล และต้องมีการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของทีมงาน หรือผู้เกี่ยว ข้องอื่น ๆ ของท่านที่เข้าร่วมการประกวดราคา หรือเสนอเทียบราคา เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้ประมูลงาน ดังกล่าวมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยสมบูรณ์แล้ว และบริษัทย่อมมีสิทธิ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านหรือตัวแทนของท่าน รวมถึงของบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัท อาจได้รับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท การประเมิน ความเหมาะสมของท่านในงานที่บริษัทต้องการว่าจ้าง รวมถึงการติดต่อประสานงาน กับท่านระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง จนถึง กระบวนการจัดทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัทตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

แม้ท่านจะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในอนาคต และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการประเมินราคา ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะเวลา 3 ปีปฏิทิน 

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงในกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการต่างๆ บริษัทอาจมีความจำเป็น ในการเปิดเผยหรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามคำสั่ง ทั้งนี้ บริษัทรับประกัน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม และมาตรฐานตามกรอบกฎหมาย 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, ขอสำเนา, ขอปรับปรุงข้อมูล, ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล, ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น ได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้  

โดยติดต่อมาที่: 02-114-1526 หรือ อีเมล์: support@estelle.life 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

ครั้งที่ 1 / 2565 

Call Now Button