Get Insight, Deliver Foresight.

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด (“บริษัท“) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของเว็บไซต์ www.estelle.life ซึ่งถือเป็นบริการ หนึ่งของบริษัท (“บริการ“) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม, สมัครบัญชีใช้งานของบริษัทหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.estelle.life ท่านจะถือว่าเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ“) และในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงมีจุดประสงค์ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ อัน เกี่ยวเนื่องกับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการในฐานะ ผู้ใช้บริการรับทราบ 

   นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่นและ บริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และ เป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการ ต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก 

   หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ บริษัท สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ นโยบายฉบับนี้มีความผลจำเป็นโดยตรงต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ให้บริการโดยบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการ ยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถือว่ายอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ 

   บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง การเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกาศ 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? 

   ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการของบริษัท 

   ในการให้บริการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านระบบ การให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, วันเกิด, (สำเนาบัตรประชาชน) รูปภาพ ลายนิ้วมือ 
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, Line ID, Facebook, IG 
 3. ข้อมูลทางการศึกษา อาทิ รายละเอียดประวัติการศึกษา สถานบันการศึกษาที่สำเร็จ ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย เป็นต้น 
 4. ข้อมูลการทำงาน อาทิ รายละเอียดประวัติการทำงาน ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน 
 5. ข้อมูลการชำระเงิน อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน, บัตรเครดิต, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Statement 
 6. ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน, ประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการ รวมถึง ความสนใจต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ 
 7. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address), ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ในการใช้บริการของบริษัท 
 8. ข้อมูลบันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา เช่น ประเภทข้อตกลงหรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา, บริการต่าง ๆ ที่ท่านเข้ารับบริการ รวมทั้งวันกำหนดชำระเงินและวันที่ได้รับชำระเงิน 
 9. บันทึกข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับเรา เช่น บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ท่านโทรมาหรือทางเราได้โทรติดต่อไป, อีเมลล์หรือจดหมายที่ท่านส่งมาถึงเรา 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้ สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ, เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ, เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 
 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องต่าง ๆ 
 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และ ระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด 

   ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็น ผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี หลัง จากผู้ใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆของบริษัท เว้นแต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูล ส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 5 ปี 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

   เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณี ดังนี้ 

 1. บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือ สนับสนุนการให้บริการของบริษัท เช่น ที่ปรึกษา, ผู้รับจ้างให้บริการ, ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก ที่ให้บริการประเมินการบริการของบริษัท เช่น Google Analytics ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
 2. บริษัทอาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง, Chaiyo Hosting เป็นต้น 
 3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือเพื่อการ ป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้บริการใน ลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
 4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่มีตามกฎหมาย 

Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ 

   Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล, log การใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ดังที่ระบุต่อไปนี้ 

 1. Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้, ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ 
 2. Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อการประเมิน ประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของระบบ 
 3. Strictly Necessary Cookies: เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานเพื่อการให้บริการ ของบริษัท มีความจำเป็นเพื่อให้การใช้บริการโดยผู้ใช้งานสามารถทำได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย 

   แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานให้บริการของบริษัท แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของบริษัทได้ ในบางส่วนตามจุดประสงค์การทำงานของคุกกี้ที่ระบุไว้ 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม 

   บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง, การใช้, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

   บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิ ดังนี้ 

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม 
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น 
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ 

   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ บริษัทได้ กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ผู้ใช้บริการ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

ช่องทางการติดต่อ 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ: บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด 

สถานที่ติดต่อ: 15 อาคาร ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 

ช่องทางการติดต่อ: 02-114-1526 

อีเมล: support@estelle.life 

เว็บไซต์: www.estelle.life 

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล 

   ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ช่องทางการติดต่อ : (+66) 02-142-2233 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซด์หรือประกาศของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565