About us

เราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทด้าน Telemarketing ในปี 2014 และได้พัฒนามาเป็นผู้ให้บริการด้าน Customer Experience Agency ที่ให้บริการแบบครบวงจร (End-To-End Solutions) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในด้าน Telemarketing ทำให้เราค้นพบวิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราจึงสามารถออกแบบบริการให้กับธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้อย่างตอบโจทย์กับความต้องการของทั้งธุรกิจและลูกค้าไปพร้อมกัน ช่วยยกระดับให้ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายและการเติบโตควบคู่กับการส่งมอบประสบการณ์และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน
วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน
พันธกิจของเราคือเป็นตัวแทนธุรกิจในการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและต่อเนื่องให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลา